Dnia 9.12.2016 z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy naszego kolegę pana płk mgr Ryszarda ROŃDĘ. – ur. 26.07.1932 r.
Służbę wojskową pełnił od 1951 do 1990 r. Zasłużony oficer dla Wojsk Lotniczych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP,
Krzyżem Kawalerskim OOP oraz wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. W zmarłym straciliśmy lubianego członka SSLW RP. 
Cześć Jego pamięci!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
       22.07.2016 zmarł zasłużony pilot lotnictwa myśliwskiego, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP,   pan płk pil. Jerzy PELC – ur. 28.05.1928. Po ukończeniu OSL
  w Dęblinie  w krótkim czasie zdobywa wysokie kwalifikacje pilota myśliwskiego. D-ca eskadry ,inspektor pilotażu w 9DLM, d-ca pułku w Ornecie , starszy inspektor w DLO
  i następnie DWL. Wyszkolił wielu pilotów lotnictwa myśliwskiego. Wniósł bardzo duży wkład w rozwój lotnictwa myśliwskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym
  Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne oraz wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. Służbę wojskową pełnił od 25.09.1949 do 27.10. 1973 r.

Cześć Jego pamięci!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z głębokim bólem i żalem 10.11.2016r pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk mgr Czesława WIRBAŁA, który odszedł
na wieczną służbę ur. 20.04.1932. Służba wojskowa 1953 – 1991.

Pan płk mgr Czesław Wirbał służbę wojskową rozpoczął w OSŁ – Zegrze. Po ukończeniu OSŁ służba wojskowa  w  jednostkach łączności w Modlinie , a następnie
w Mrągowie. W latach 1967 – 1971 studia w Akademii Wojskowej, uzyskując tytuł magister pedagogiki. W latach 1971- 1973 – COSSWL – Oleśnica,
następnie od 1973 do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pracuje w sztabie WL. W czasie służby bezpośrednio na sprzęcie łączności jest doskonałym specjalistą, przekazując swoją wiedzę młodszym kolegom. Uczynny i lubiany przez kolegów. W mowie pożegnalnej ,kpt. Odhe w ciepłych słowach podkreślił szczególnie koleżeńskość oraz zaangażowanie w służbie wojskowej pana płk mgr Czesława  Wirbała.

Odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami , a w tym złotym Krzyżem Zasługi, medalem Dla Obronności Kraju , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
oraz Krzyżem Oficerskim.

Cześć Jego pamięci!

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
27 października b.r. w wieku 84 lat, zmarł gen. bryg. pil. Jerzy ZYCH,
 nasz kolega, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP.
 
   Urodził się 17 listopada 1932 r. w Lublinie.W 1950 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Zamoścou i wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej
 w Dęblinie. W następnym roku został przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 5 w Radomiu. W 1952 roku ukończył naukę w szkole
 oficerskiej, został promowany na chorążego i skierowany do garnizonu Malbork.  W 1953 roku awansował na podporucznika. Od 1955 roku
 dowódca eskadry w stopniu porucznika. W 1956 roku został nawigatorem pułku. W 1958 roku awansował na kapitana. W 1962 roku został
 wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych w stopniu majora.   
   W 1964 roku objął dowództwo41 plm w Malborku. W latach 1966-1969 studiował w Akademii Sztabu Generalnego  w Rembertowie. W 1968 roku
 awansował na podpułkownika. W następnym roku został dowódcą 9 plm w Debrznie. W latach 1972-1974 studiował w Akademii Sztabu
 Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie. W 1973 roku awansował na pułkownika.  
   Po ukończeniu studiów i powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa
 Myśliwskiego w Malborku. W 1975 objął dowództwo 2Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo -Rozpoznawczego w Pile. Na tym stanowisku
 w październiku 1978 roku awansował na generała brygady. W 1980 roku został szefem sztabu-zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
 W 1987 roku został prezesem Zarządu Głównego Aeroklubu PRL.  
   W latach 1990-1993 pełnił służbę na stanowisku attache wojskowego i lotniczego prz y Ambasadzie RP w Pradze. Następnie został przeniesiony
 w stan spoczynku. Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz,w czasie oficjalnego pożegnania, wyróżnił go białą bronią.  
   Pilot wojskowy I klasy o nalocie 2025 godzin, z tytułem "Zasłużony Pilot Wojskowy".
____________________________________________________________________________________________________________________
 Dnia 8.10. 2016r na wieczną służbę odszedł nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk dr inż. pil. Juliusz Werenicz –
 ur. 02.03.1937 w m. Kowel. Służba wojskowa 1.10. 1955 – 1991.
 Od 1955 – OSL Radom, d-ca eskadry Nowe Miasto, kierownik cyklu i wykładowca metodyki  szkolenia lotniczego , aerodynamiki i mechaniki lotu oraz  nawigacji -Dęblin, DWL , szef pilotów doświadczalnych i oblatywaczy nowego sprzętu lotniczego, szef BL, praca w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, , z-ca Głównego Inspektora lotnictwa cywilnego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi. Pochowany na cmentarzu w Wolsztynie. W uroczystości pogrzebowej naszego kolegi wzięła delegacja SSLW RP. W mowie pożegnalnej podkreślono wielki wkład pana płk dr inż. pil. Juliusza Werenicza w wyszkolenie młodych kadr lotniczych , a także w umocnieniu bezpieczeństwa lotów.
Część  Jego pamięci!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
    W sobotę , 19 czerwca 2016 roku, zmarł płk pil. dr Zbigniew Wdowczyk, członek Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału  naszego  Stowarzyszenia.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  Dnia 19.05.2016r odszedł na wieczną służbę nasz kolega , członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan ppłk Władysław PERLIK  ur. 27.06.1935.
  Służba wojskowa 02.10.1953 – 15.11.1990.Od 02.10.1953 – 05.09.1955 TSWL Zamość, następnie 11 plm Wrocław , OSZ WSW Mińsk Maz., 29 plm Orneta,
  7 blr Powidz , 21 plr Powidz , a następnie od 02.11.1976 do 15.11.1990 Zarząd WSW WL Poznań.

  Odznaczony KKOP, ZKZ, Zasłużony Dla Lotnictwa oraz innymi medalami resortowymi. Niezwykle koleżeński, wiele czasu poświęcał w działalności SSLW RP.
  Utraciliśmy wspaniałego kolegę i wzorowego oficera. Pochowany na cmentarzu w Witkowie k/ Gniezna. Cześć Jego pamięci!

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Dnia 2.05.2016r z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. Wojciecha Witkowskiego,
  który odszedł na Wieczną Służbę w Niebieskiej Eskadrze.    
     Płk dypl.Wojciech Witkowski ur. 18. 02. 1928 we Włocławku – zmarł 28.04.2016. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma
  odznaczeniami resortowymi. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego, oraz Kursu Wyższej Kadry Mobilizacyjnej w Łodzi. 
  W okresie okupacji wywieziony przymusowo na roboty do Niemiec. Po powrocie do kraju w 1948 wstępuje ochotniczo do WP. W okresie pełnienia służby wojskowej
  /1948 – 1988/ był wyznaczany na różne stanowiska służbowe, w ostatnim okresie służby wojskowej szef sztabu pułku artylerii p/lot OPK , a następnie w Sztabie WL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
   W dniu 15.3.2016 roku zmarł wielce zasłużony dla lotnictwa płk dypl. pil. mgr Leonard Zabrodzki, miał 94 lata. Był członkiem Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału
   SSLW RP. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie na Pyrach dnia 21. 03. 2015 roku. Msza święta o godz. 11.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy
   ul. Szumiącej 5, a następnie odprowadzenie Św. P. Leonarda Zabrodzkiego  i pochowanie na cmentarzu parafialnym.    
     Cześć Jego pamięci.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
  
  !7 marca b.r. zmarł mjr pil. Zygmunt Jeaschke - weteran walk i uczestnik Bitwy o Anglię, odznaczony Krzyżem Walecznych,
   lotnik 309. Dywizjonu Myśliwsko - Rozpoznawczego im. "Ziemi Czerwińskiej". Członek Oddziału Krakowskiego SSLW RP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
..   
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dnia 29.01.2016r z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana płk mgr inż. Andrzeja SĘDZIWEGO ur. 23.07.1941r,
 który odszedł na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze.Służba wojskowa 26.04.1961 – 22.10.1995. Pan płk mgr inż. Andrzej Sędziwy w latach 1962- 1966 studiował
 w Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale lotniczym. Następnie w latach 1966-1973 w 32 pułku w służbie inżynieryjno-lotniczej. W latach 1973-1990  w Zarządzie 
 Inżynieryjno-Lotniczym DWL. Po połączeniu DWL i OPK , w latach 190-1995 zajmuje odpowiednie stanowisko w Zarządzie Inżynieryjno -Lotniczym WLOP. W ostatnich
 latach służby wojskowej na stanowisku z-cy głównego inżyniera WLOP. Odznaczony KKOP, ZKZ, SKZ i wieloma odznaczeniami resortowymi. W ostatniej drodze naszemu
 koledze towarzyszyła delegacja Oddziału Poznańskiego SSLW RP, poczet sztandarowy Oddziału, rodzina i wielu kolegów. Mowę pożegnalną wygłosił z-ca prezesa Oddziału
 Poznańskiego SSLW RP płk mgr inż. Stanisław Opiekulski. Pluton honorowy WP oddał honory wojskowe.Cześć Jego pamięci!
___________________________________________________________________________________________________________________
 
   Dnia 2.02. 2016r na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę -członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk nawig.  Henryka ROŻENKA,
 który odszedł na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze.Pan ppłk ur. 20.06.1931 służba wojskowa 1950-1990. Absolwent OSL Dęblin – początkowo wykładowca nawigacji,
 a następnie służba w pułku bojowym jako nawigator IŁ-28. W latach 1963-1967 studia w Akademii wojskowej w Warszawie uzyskując tytuł magistra historii. Po studiach
 wykładowca w TOSWL w Oleśnicy. Od 1971 przeniesiony do DWL, wyznaczony na odpowiedzialne stanowisko w pionie operacyjnym, a następnie w Redakcji Przeglądu
 Wojsk Lotniczych i OPK , kończąc w międzyczasie podyplomowe studia dziennikarskie.Odznaczony wielokrotnie medalami resortowymi podczas 40 letniej służby w lotnictwie
 wojskowym. Odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski.Cześć Jego Pamięci!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________