27.11. 2015r z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy na wieczną służbę naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. KAMODĘ
Sylwestra. Miał 85 lat (ur. 4.12. 1930 w Starej Kuźnicy).

   Pan płk Kamoda  Sylwester był absolwentem OSL Nr4 – 1953  oraz ukończył studia w ASG – 1959.

   Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po ukończeniu OSL i przeszkoleniu na samoloty odrzutowe zajmował stanowiska d-cy klucza, d-cy eskadry, szefa strzelania powietrznego, z-cy d-cy pułku ds. liniowych. Następnie od 1972 roku pracuje w DWL w Oddziale  Szkolenia Operacyjno - taktycznego. Od 1984 starszy odpowiedzialny SD DWL.W wojsku przesłużył 39 lat ( od 21.04.1951 – 31.12.1990).

Uroczystości pogrzebowe naszego kolegi odbyły się na cmentarzu Miłostowo na kwaterze lotników z udziałem pocztu sztandarowego SSLW RP, plutonu honorowego WP, kolegów, przyjaciół i rodziny. Prezes Oddziału płk Kazimierz Grzybowski nad trumną pożegnał pana płk dypl. pil. Sylwestra Kamodę, podkreślając szczególnie wielki wkład naszego zmarłego kolegi w wyszkolenie młodych kadr lotniczych.
Cześć Jego pamięci!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kolejny pilot dołączył do Niebieskiej Eskadry - 21 października w kanadyjskim Vernon odszedł por. Maciej Zaleski, więzień sowieckich łagrów,
pilot 315 Dywizjonu Myśliwskiego.

 Cześć Jego pamięci...
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


 14.10.2015 zmarł w wieku 98 lat, kpt Jan Martens urodzony 16.11.1916 w Wąsewie, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej,
uczestnik II wojny światowej, więzień łagrów sowieckich, lotnik 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej
(nr sł. 704622), za zasługi odznaczony licznymi orderami polskimi i brytyjskimi. Zmarł w domu opieki społeczne.
Pochowany w dniu 2.11.2015 r. w Blackpool.
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

   
 W dn. 1.10.2015r.zmarł w Poznaniu płk nawig. Jerzy Podonowski.Urodził się 24.02.1926 w Wołkowysku. Kadet II RP, Syn Pułku, pełnił służbę wojskową
od listopada 1944r do maja 1987r w Wojskach Lotniczych. w tym; ukończył Techniczną Szkołę Lotniczą w 1945r, Oficerską Szkołę Lotniczą w 1950r.
Był wykładowcą w WOSL(1967-1970), a następnie w Dowództwie WL (1970-1987). Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim  OOP. Należał do aktywnych członków Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Pochowany 7.10. 2015 r. na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
W dniu 16 września 2015 roku, zmarł w Szpitalu MSW przy ul. Wołoskiej, w> Warszawie, płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, zasłużony oficer> Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego> Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Ś.p. płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, syn Tadeusza, urodził się 20.11.1916 roku we Lwowie. W wojsku służył od 1937 roku. Brał czynny> udział w wojnie obronnej 1939 roku pełniąc wówczas służbę wojskową w Pociągu Pancernym „Bartosz Głowacki”. Po wkroczeniu Rosjan do> Lwowa, jako jeniec wojenny został wywieziony do łagru. Pracował tam przy budowie linii kolejowej Kołtas - Workuta. W 1941 r. z grupą jeńców  wywieziony został do łagru w pobliżu rzeki Kama. W grudniu 1942 roku jadąc do Armii gen. Andersa ciężko zachorował na zapalenie płuc i pozostawiono Go w szpitalu, do kwietnia 1943 roku. 5 maja 1943 r. rozpoczął służbę w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
W lipcu 1943 r. został przeniesiony do 1.plm „Warszawa”. Brał czynny udział we wszystkich operacjach tego pułku do maja 1945 roku. Wykonał 20 lotów bojowych. Po wojnie będąc dowódcą eskadry lotniczej w 1947 roku zakończył służbę w powietrzu. Następnie zajmował wiele wysokich stanowisk w służbach technicznych. W latach 1957 – 1975 był pracownikiem naukowym Akademii Sztabu Generalnego.
Od czerwca 1975 r. przeszedł w stan spoczynku. Aktywny członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uczestnik większości przedsięwzięć patriotyczno – obronnych z młodzieżą. Był popularyzatorem wiedzy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aktywny społecznik uczestniczący w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Przekazał
wiele książek i eksponatów do Szkół noszących imiona lotnicze. Jego działalność była skierowana głównie do weteranów, kombatantów,
osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej ze szczególną uwagą na jej patriotyczne wychowanie. Popularyzator wiedzy o lotnictwie, szczególnie wśród młodzieży. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Był przykładem patrioty i wzorowego obywatela. Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
  Pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w> Rembertowie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 W dniu 28 lipca 2015 roku, zmarł w Warszawie płk dypl. mgr pil.Mieczysław Ciesielski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego
   Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i członek Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk dypl. mgr pil. Mieczysław Ciesielski urodził się 23 stycznia 1931 r.
w Strzeszynie koło Poznania. 24 września 1949 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Szkolenie ukończył 30 grudnia 1951 r. w Oficerskiej Szkole Lotniczej
Nr 5 w Radomiu. Od 4 stycznia 1952 r. pełnił służbę w 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie. 14 września 1952 r. został przeniesiony do 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPL w Słupsku. 20 stycznia 1954 r. wyznaczony był na stanowisko szefa służby strzelania powietrznego 10. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL.
Od lipca 1956 r. do sierpnia 1959 r. studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR. Od listopada 1959 r. służył w Wyższej Szkole Pilotów w Modlinie, a od 9 kwietnia
1960 r. w Centrum Szkolenia Lotniczego, na stanowiskach: starszego wykładowcy, kierownika cyklu oraz zastępcy komendanta CSL do spraw szkolenia i do spraw liniowych. 13 listopada 1972 r. objął stanowisko dowódcy 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego w Sochaczewie. Od 22 stycznia 1976 r. do lipca 1977 r. pracował jako adiunkt w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W lipcu 1977 r. został zastępcą komendanta do spraw szkolenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, a w październiku 1979 r. - komendantem Centrum Doskonalenia Lotniczego w Dęblinie. Pracował na tym stanowisku do 23 kwietnia 1981 r. Od maja 1981 r. pełnił obowiązki służbowe w Zarządzie I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 5 czerwca 1983 r. objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu I Sztabu Generalnego WP  - szefa Oddziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej. 11 czerwca 1991 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Posiada odznakę pilota wojskowego pierwszej klasy oraz tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W latach 1951 - 1981 osiągnął ogólny nalot wynoszący ponad 2300 godzin. Po przejściu na emeryturę 1 grudnia 1994 r. wstąpił do Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie od 19.11.2002 do 21.11.2006 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od 4 grudnia 2014 r. był członkiem Klubu Seniorów 3. DLMB. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP.
Był ikoną Lotnictwa Polskiego.
    Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1965 r.), Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Mieszkał z rodziną w Warszawie. Interesował się najnowszą historią i uprawiał turystykę pieszą.
Pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 14.05.2015 r. odszedł na wieczną służbę członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP nasz serdeczny kolega pan płk mgr Roman CYBULSKI ur.18.10.1929 r.
  w Środzie Wlkp.Płk mgr Roman Cybulski rozpoczął służbę wojskową 25.09.1947 i zwolniony z zawodowej służby wojskowej 9.04.1990. W okresie swojej kariery
  zawodowej pełnił różne odpowiedzialne stanowiska służbowe a w tym przez 20 lat pracował w sztabie DWL. Był absolwentem UAM . Odznaczony KK, Złotym, srebrnym
  i Brązowym Krzyżem Zasługi, a także wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. Pan płk mgr Roman Cybulski cieszył się niezmiernym szacunkiem i poważaniem
  przełożonych, a także kolegów i podwładnych. Pochowany na cmentarzu MIŁOSTOWO z udziałem pocztu sztandarowego Oddziału, kolegów i sąsiadów.
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
  13.07.2015 r. odszedł na wieczną służbę nasz kolega - członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk inż. Czyżewski Józef - ur. 1.01. 1931.
  Uroczystość pożegnania naszego kolegi odbyła się na cmentarzu Miłostowo 19.05.2015 w obecności pocztu sztandarowego SSLW RP.
  Pan płk inż. ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1951r. Od 1955 do 1963 służba w 6 pułku łączności na stanowisku inżyniera pułku. Od 1963 w DLO ,
  a następnie  DWL w SWL i RUL na stanowisku szefa Wydziału.   Służba wojskowa 1951 - 1990. Od 25.06. 1993 członek Oddziału poznańskiego SSLW RP.
  Odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi,  w tym Orderem Odrodzenia Polski nadanym w 1978 r.
  Cześć JEGO Pamięci!
 

   6 maja 2015 r. zmarł płk. nawig. w st. spocz. Czesław Gagajek

  Całe życie związany z lotnictwem wojskowym i cywilnym, był jednym z ostatnich oficerów pierwszej powojennej promocji w Dęblińskiej Szkole Orląt,
  gdzie również uczył następne pokolenia pilotów.
 

    Dnia27. 04.2015 odszedł na wieczną służbę nasz kolega - członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk mgr Zdzisław KOWALSKI,  ur.13. marca 1932 roku
 w Poznaniu. Pan płk mgr Zdzisław Kowalski rozpoczął służbę wojskową 25.09.1950 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej 29.10. 1987 r. Jest absolwentem Oficerskiej
 Szkoły Kwatermistrzowskiej oraz UAM w Poznaniu. Odznaczony KKOOP, ZKZ, SKZ oraz medalami resortowymi MON.
 Pochowany 30.04.br. na cmentarzu JUNIKOWO w Poznaniu.
                                                                               Cześć JEGO pamięci!
 
 
Dnia 11 kwietnia br. odszedł do Niebieskiej Eskadry nasz kolega – członek Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia – „Zasłużony Pilot Wojskowy RP” pan płk dypl. pil. Ryszard GRUNDMAN, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP.Urodzony 1stycznia 1931 roku, po ukończeniu jako prymus w 1951 r. OSL, pełnił przez 22 lata służbę w 1 plm „Warszawa” zajmując stanowiska od pilota do dowódcy pułku. Pułkiem dowodził w latach 1964-1973, był dowódcą Bazy Lotniczej i szefem Służby Ruchu Lotniczego WLOP a także szefem by Companion for Gamers"> Szkolenia i Sportu Aeroklubu RP.
Spędził w powietrzu ponad 3 tysiące godzin w samolotach różnego typu, jako pilot samolotów myśliwskich należał  do pionierskiej grupy pilotów wykonujących pilotaż na samolotach odrzutowych. Uczestnik centralnych pokazów i defilad lotniczych, prowadzący „groty” na defiladzie 1000-lecia.Popularyzator lotnictwa wojskowego i sportowego, autor książek i wielu artykułów o tematyce lotniczej, laureat nagrody literackiej ministra ON.

    Cześć Jego pamięci! 
 
  Dnia 7.04. 2015 odszedł na wieczną służbę nasz kolega - członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP,
członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZG SSLW RP pan płk mgr inż. Jerzy FERENC, ur. 5. 02. 1944.
Pracował w wielu jednostkach wojskowych oraz w sztabie Dowództwa Wojsk Lotniczych. Odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi. Pochowany w 15.04. 2015 r na cmentarzu przy ul.Nowina w Poznaniu.
Cześć Jego pamięci!


 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
                        


       W dniu 21 lutego, po wyczerpującej chorobie, odszedł na wieczną służbę Major Piotr Astramowicz,
członek Oddziału  Krakowskiego. Pochowany w dniu 26 lutego na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.