GENEZA I CHARAKTERYSTYKA
 
   Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (SSLW RP)
 powstało
w 1989 roku z inicjatywy grupy oficerów lotnictwa, którą kierował płk Tadeusz
 MYŚKO.
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej jest
 apolitycznym, dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem w celach niezarobkowych,
 żołnierzy zawodowych, rezerwy, w stanie spoczynku i kombatantów, których łączy idea
 służenia Ojczyźnie oraz kultywowania zasad honoru  i obyczaju żołnierskiego.

   Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz

 naczelnych, miasto Poznań.
                                                                                      (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 1).
 
 
     CELE DZIAŁANIA
 

   Celami działania Stowarzyszenia są, między innymi, podtrzymywanie tradycji narodowych,
 ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego, integracja środowisk byłych żołnierzy
 lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP, popularyzacja wiedzy o lotnictwie w środowiskach
 cywilnych, szczególnie wśród młodzieży, pomoc i współorganizowanie szkolenia

 patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej.
                                                                                                                               (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2)
 
 
 
      FORMY DZIAŁANIA


   Kontakty środowiskowe o charakterze organizacyjno-szkoleniowym, socjalnym,
 kulturalnym, rekreacyjno-sportowym itp.; zorganizowany udział
w uroczystościach
 rocznicowych; przedsięwzięcia na rzecz ochrony miejsc pamięci o lotnictwie; działalność
 publicystyczna; współpraca z instytucjami wojska, administracji i gospodarki, szkołami
 patronackimi, organizacjami żołnierskimi w kraju i zagranicą; organizowanie pomocy

 socjalno-bytowej i koleżeńskiej członkom stowarzyszenia oraz ich rodzinom.

                                                                                        (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2)
 
 
     STRUKTURA
 

   Walne zebranie członków ( delegatów ); zarząd główny ( ZG ); główna komisja rewizyjna
 (GKR ); główny sąd koleżeński ( GSK ); oddziały: bialsko-podlaski, dębliński, dolnośląski,

 gdyński, goleniowski, krakowski, kujawski, lubelski, lubuski, modliński, pilski, poznański, 
 powidzki, radomski, śląski,
tomaszowski i warszawsko-mazowiecki z ich zarządami i komisjami
 rewizyjnymi.

                                                                                                         (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 4)
 
   Stowarzyszenie zrzesza członków  zwyczajnych,  wspierających i  honorowych.
 
                                                                                            (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 3)