Zmarł płk w st. spocz. Artur SUSZKIEWICZ Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 12.10.2019 r. w wieku 89 lat, odszedł od nas na zawsze nasz towarzysz broni, serdeczny kolega i przyjaciel płk w st. spocz. Artur SUSZKIEWICZ
Płk Artur SUSZKIEWICZ był zasłużonym oficerem służb Techniki i Zaopatrzenia Wojsk Lotniczych, pełnił służbę wojskową w latach 1951-1990. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, członkiem Oddziału Poznańskiego oraz przez wiele kadencji członkiem Zarządu Głównego SSLW RP. Pochowany w czwartek, 17 października 2019 r. w Kwaterze Lotników na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu. Cześć Jego Pamięci Zarząd Główny SSLW RP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 LAT LOTNICZYCH SENIORÓW - JUBILEUSZOWE ZEBRANIE DELEGATÓW


Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy” powiedział
   30 lat temu założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik
   Tadeusz Myśko. Dzisiaj jest w Polsce siedemnaście oddziałów stowarzyszenia liczącego ponad tysiąc dwustu
   członków, którzy onegdaj pełnili służbę w wojskowym lotnictwie. 120 z nich spotkało się 27 września w Ośrodku
   Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia poświęconym
   jego jubileuszowi 30-lecia.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością dostojni goście: dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego p. gen, bryg. pil.
   Ireneusz Nowak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego p. płk Grzegorz Konopko,
Wicemarszałek Województwa
   Wielkopolskiego p. Wojciech
Jankowiak, dyr. gabinetu Wojewody Wielkopolskiego p. Michał Dembiński, Przewodniczący
   Rady Miasta Poznania p. Grzegorz Ganowicz, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego p. Antoni Kalisz,  były dyrektor
   Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych p. płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Honorowi Członkowie Stowarzysze-
   nia p. Kazimierz Bałęczny i Jerzy Domicz.

Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw.  pil. Franciszek Macioła, w oparciu o audio – wizualną prezentację,
   przypomniał sztandarowe przedsięwzięcia stowarzyszenia. Były nimi obchody - z udziałem młodzieży szkolnej - rocznic
   katastrofy pod Cierlickiem, w której zginęli kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura. Wiąże się z tym fakt, że w 80. 
   rocznicę ich śmierci, Stowarzyszenie ufundowało „Dzwon Bohaterskich Lotników”. Zbudowano też pomniki „Polskim Lotnikom”
   na poznańskim cmentarzu w Miłostowie i „Chwała Lotnikom Polskim” na wojskowych Powązkach w Warszawie. To materialne
   fakty. Ale równie ważne są takie, jak organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursów z wiedzy lotniczej. Patronatem objęto
   wiele szkół dla których organizowano wycieczki historycznego muzeum czy na lotniska. Stowarzyszenie ufundowało sztandar
   dla poznańskiego Gimnazjum im. Lotnictwa Polskiego. Inna forma działania to współorganizowanie z Międzynarodowymi
   Targami Poznańskimi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim Urzędem Miasta Poznania i 2 Skrzydłem Lotnictwa
   Taktycznego seminariów i konferencji naukowo - historycznych na temat lotnictwa.

Generał Macioła zaprezentował też wiele przykładów współpracy Zarządu Głównego i terenowych oddziałów z oganizac-
   jami pozarządowymi, administracyjnymi i samorządowymi. Efektywne są też kontakty z organizacjami kombatanckimi oraz
   lotniczymi  w kraju  i za jego granicami.

Jubileuszowym uroczystościom, prezentacjom dokonań, wyróżnieniom członków Stowarzyszenia towarzyszyła konferencja
   naukowo - historyczna pod nazwą „Zaczęło się w Poznaniu”. Ciekawy referat z prezentacją multimedialną na temat wpływu
   zdobycia Ławicy w roku 1919 na rozwój lotnictwa polskiego wygłosił prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil.
   Franciszek Macioła.

Wieczorne spotkanie lotniczych pokoleń było sympatycznym, sentymentalnym wspomnieniowym zakończeniem jubileuszu
   30-lecia stowarzyszenia. Refleksjom z jubileuszu służyć też będzie wydana z tej okazji monografia „30 lat Stowarzyszenia
   Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 1989-2019”.
   
                      
    Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wita zaproszonych gości i uczestnikow Zebrania.

                              Gen. Macioła wręcza okolicznościowe upominki zaproszonym gościom: (od lewej): gen. Nowakowi, płk. Konpko,
                                                      p. Jankowiakowi, p. Dembińskiemu, p. Kaliszowi i p. Bałęcznemu.
             
      Wicemarszałek p. Jankowiak dekoruje Prezesa ZG gen. Maciołę, przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
                            Honorową Odznaką  Za Zasługi dla Województwa Wielkoplskiego (fotka po lewej).
             Medale honorowe Witolda Celichowskiego  przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego wręcza dyr. jego gabinetu
                     p. Dembiński. Medale odbierają płk Zenon Zgoła, płk Jerzy Socha i płk Jan Ficerman (fotka z prawej).Prezentacja dokonań Stowarzyszenia w minionym 30 - leciu. przedstawiona przez Prezesa ZG gen. Maciołę
            podczas wystąpienia na zebraniu jubileuszowym, do pobrania po tym adresem:

 
            https://drive.google.com/open?id=1wAFkOgDRAGPB5BDyB0G4sVSP1vzr-RGD

   Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński_____________________________________________________________________________________________________

30 LAT NASZEGO STOWARZYSZENIA

  W maju 2019 roku minęło 30 lat  działalności naszego Stowarzyszenia.
 
Potrzeba stworzenia organizacji skupiającej ciągle żywotnych i pełnych aktywności byłych żołnierzy jednostek lotniczych,
  zaowocowała w 1989 roku powołaniem komitetu założycielskiego, opracowaniem statutu i przyjęciem nazwy Stowarzyszenie
  Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych. W  1990 roku formalnie zarejestrowano Stowarzyszenie w Sądzie
  Wojewódzkim w Poznaniu, a w 1991 roku zmieniono nazwę organizacji na obecnie obowiązującą: Stowarzyszenia Seniorów
  Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Historię działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 30 lat przedstawiliśmy w opracowaniu " 30 LAT STOWARZYSZENIA
  SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1989 - 2019". Oficjalnym partnerem publikacji
  jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dla uczczenia tego jubileuszu wybiliśmy równie
ż pamiątkowy medal.


          

  Uroczystości jubileuszowe połączone są z konferencją naukowo - historyczną pt. "Zaczęło się w Poznaniu" i odbyły się
  27 września 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w podpoznańskim Kiekrzu. Partnerami wydarzenia są
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański, a patronat medialny objął Głos Wielkopolski.
                    

    Słowa wstępne Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka
   i Prezesa ZG SSLWRP gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, zawarte w publikacji, ponizej:

 

______________________________________________________________________________________

POWSTAŁ KOLEJNY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

                      W dniu 14 maja 2019 roku w Witkowie odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Powidzu. Uczestnicy Zebrania, po zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia jednomyślnie

podjęli uchwałę o utworzeniu Oddziału Powidzkiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą  
  w Witkowie. Zarząd Główny Stowarzyszenia, przychylając się do wniosku Zebrania Założycielskiego, na mocy uchwały 
  nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 roku powołał Oddział Powidzki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

19 września 2019 r. w Witkowie odbyło się zabranie inauguracyjne Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – prezes oraz członkowie, płk dypl. Kazimierz Szkołut i ppłk inż. Wiesław Adamczyk. Zebranie prowadził mjr pil. Andrzej Oszkodar, który został wybrany przez aklamację, pierwszym prezesem nowego Oddziału a wiceprezesami zostali wybrani : gen. bryg. dr Stefan Czmur oraz chorąży sztab. Józef Synoradzki.

Gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił statutową działalność Stowarzyszenia, historię, osiągnięcia, współczesne uwarunkowania oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego, powołującą nowy Oddział, po czym uhonorował prezesa Oddziału pismem gratulacyjnym i ”Księgą Lotników Polskich” a także wręczył obecnym legitymacje członka Stowarzyszenia.

Na zdjęciu legitymację otrzymuje ppłk pil. Tadeusz Augustyn.

Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem._________________________________________________________


NOWY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

   W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Założycielskie oddziału SSLWRP.Zebranie prowadził
  
ppłk. pil. Jerzy Trzak. Zebranie podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP.  
   Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP z siedzibą
   we Wrocławiu.

     W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze
   Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała,
   sekretarz – ppłk Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny –
   ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie –
   mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica. Na zebraniu określono kierunki działania w kadencji,
   w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków stowarzyszenia, społeczności cywilnej, a w szczególności młodzieży,
   historii, tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska
   i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych.


__________________________________________________________________________________________________________________________W NORMANDII ODSŁONIĘTO POMNIK POLSKICH LOTNIKÓW.

    
       W dniu 9 czerwca 2019 roku we francuskiej miejscowości Plumetot odbyła
  się podniosła uroczystość odsłonięcia Pomnika Polskich Sił Powietrznych,
  upamiętniającego działania trzech Dywizjonów Myśliwskich Polskich Sił Powietrznych
  na Zachodzie: 302. "Poznańskiego", 308. "Krakowskiego" i 317. „Wileńskiego”
  z kontynentalnego lotniska w początkowej fazie walk o Normandię w 1944 roku.

  W uroczystości, wpisującej się w obchody 75. rocznicy „D-Day” - lądowania 
  Aliantów w Normandii, uczestniczyli przedstawiciele państwowych
  i wojskowych władz francuskich i polskich, przedstawiciele Polonii Francuskiej
  i Brytyjskiej, rodziny lotników z dywizjonów polskich, społeczeństwo Plumetot,
  w tym młodzież.
     W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia  w składzie:
  płk dypl. pil. Zenon Zgoła, płk dypl. pil. Józef Dendzik płk dypl. pil. Jan
  Urbaniak,  która złożyła  pod Pomnikiem wiązankę kwiatów.

                  


Fot. A. Siwek/ ipn.gov.pl/                   Na fotografiach od lewej: przemawia inicjator projektu, przewodniczący Polish Air Force Memorial Committee z Northolt,
                   p. Ryszard Kornicki, a delegaci Stowarzyszenia płk Urbaniak, płk Dendzik i płk Zgoła prezentują się przed pomnikiem.

________________________________________________________________________________________________________

OTWARCIE SALI TRADYCJI  ORĘŻA ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO      
     W dniu 23 maja 2019 roku, w  Starym Luboszu k. Kościana,
 członek naszego Stowarzyszenia (Oddział Poznański) Tadeusz Myler, 
 dokonał uroczystego otwarcia Sali Tradycji Sławy i Chwały Orężna
 Polskiego.
     Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Uczestniczyły w niej
 lokalne władze samorządowe i delegacje współpracujących organizacji
 i instytucji.
     Na zaproszenie organizatora, w uroczystości uczestniczyły delegacje
 naszego Stowarzyszenia: Zarządu Głównego, Oddziałów Poznańskiego
 i Pilskiego.

Więcej informacji na stronie Oddziału Poznańskiego.
______________________________________________________________________________________________________POMNIK LOTNIKÓW POLSKICH W NORMANDII
     

      W niedzielę 9 czerwca 2019 roku we francuskiej miejscowości PLUMETOT zostanie odsłonięty pomnik
   poświęcony działaniom trzech Dywizjonów Myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie: 302 - "Poznańskiego",
   308 - "Krakowskiego" i 317 - „Wileńskiego” z kontynentalnego lotniska w początkowej fazie walk o Normandię w 1944 roku.
  Jest to mało nam znana historia działań naszego lotnictwa w II Wojnie Światowej.

        Komitet Budowy Pomnika, który reprezentuje Pan Ryszard Kornicki,   Prezydent Komitetu Pomnika Lotników Polskich
   (PAFMC) w Northolt, syn zmarłego w 2017 roku płk. pil. Franciszka Kornickiego, zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie
    jego budowy.______________________________________________________________________________________________________________________________
   
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA NOWY ROK.

  Wszystkie przedsięwzięcia do realizacji w nowym, 2019 roku, ujęto w planie działania, a plan działania przejrzeć możesz poniżej.


__________________________________________________________________________________________________________

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA.

       Po czteroletniej kadencji ustąpił dotychczasowy Zarząd Główny, główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.
       W dniach 26 i 27 września 2018 roku, w obiektach Wy
ższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie, odbyło się Walne,
    Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów.
W pierwszym dniu obrad, sprawozdanie z działalności w minionej kadencji przedstawili
    prezes
ZG gen. Macioła, przewodniczący Głównego Sądu Kole
żeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci jednogłośnie udzielili
    ustępującemu zarządowi absolutorium.
 
       W drugim dniu obrad wybrano prezesa ZG i władze stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrany został gen. F. Macioła.
     Kandydaci do władz Stowarzyszenia, zaproponowani przez Komisję Wyborczą, zostali wybrani przez Delegatów jednogłośnie.
    Nowo wybrany Zarząd Główny, na swym pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się w następującym kształcie:
   - Wiceprezesi - gen. Lech MAJEWSKI (Oddz. Warszawsko - Mazowiecki);
                          - gen. Czesław MIKRUT (Oddz. Poznański);
   - Skarbnik ZG - płk Kazimierz SZKOŁUT (Oddz. Poznański);
   - Sekretariat ZG - Sekretarz - płk Zenon ZGOŁA  (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Jerzy SOCHA (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Kazimierz DUDZIC (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Henryk CZYŻYK (Oddz. Warszawsko - Mazowieck);
   - Czlonkowie ZG - płk Barełkowski Jerzy, gen. Czaban Anatol, płk Dendzik Józef,płk Górczyński Andrzej, płk Kossowski Marian,
                                 płk Sadło Janusz (wszyscy z Oddz. Poznańskiego), płk Ficerman Jan (Oddz. Pilski).

.       Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano: ppłk. Adamczyka Wiesława, ppłk. Konikowskiego Pawła, gen. Łukasika Edwarda,
   płk. Radwańskiego Jerzego, płk. Rychlika Stanisława. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego.
     Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: płk Brzozowskiego Czesława, płk. Ciupaka Tadeusza, płk. Czerwińskiego Wojciecha,
   płk. Ćwikowskiego Leszka, płk. Owczarka Huberta. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego.

         ________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 100 - LECIA
POWSTANIA LOTNICTWA WOJSKOWEGO


      Uroczystości odbyły się w dniach 23 - 25 i 28 sierpnia b.r. i obejmowały konferencję naukową nt. "100 lat polskiego lotnictwa
   wojskowego" i uroczysty apel przed Pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" (w Dęblinie), pokazy lotnicze
   Air Show 2018 (w Radomiu) oraz odsłonięcie Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, 
   obchody Święta Lotnictwa Polskiego na Polu Mokotowskim i spotkanie pokoleń w ogrodach Dowództwa Generalnego RZ.

     

     W uroczystościach organizowanych przez Dowództwo Generalne RSZ licznie wzięli udział zaproszeni honorowi goście
   w osobach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy, ministra ON p. Mariusza Błaszczaka, szefa Biura
   Bezpieczeństwa Narodowego p. Pawła Solocha i ministrów Michała Dworczyka i Wojciecha Skurkiewicza. Obecne były także
   najwyższe władze wojskowe: I zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni. Michał Sikora, Dowódca Generalny RZS
   gen. broni  Jarosław Mika i jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka,  zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil.
   Tadeusz Mikutel, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniaki inni.


     W uroczystościach uczestniczyła liczna delegacja naszego Stowarzyszenia, zaproszeni goście zagraniczni reprezentujący
   European Partnership of Air Force Associations oraz społeczeństwo Dęblina, Radomia i Warszawy.


     Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości, kolejno na Powązkach, na Polu Mokotowskim i w ogrodach DGRSZ.

  

 


 


Autorem wszystkich fotografii jest p. mgr Zbigniew Garsztka.__________________________________________________________________________________________________________________________________
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
nad uroczystością odsłonięcia Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim".           Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że Prezydent RP p. Andrzej Duda objął naszą uroczystość Patronatem Narodowym
     w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
          "Patronat ten został ustanowiony przez p.Prezydenta nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia
     Odzyskania Niepodległości i słu
żą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu  patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków" - cyt. z pisma Kancelarii Prezydenta.
          Patronat został przyznany na wniosek Komitetu Budowy Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", skierowany do Kancelarii
     Prezydenta RP, 
przez Przewodniczącego Komitetu, Prezesa ZG SSLW RP gen. dyw. pil.Franciszka Maciołę.
     

  ____________________________________________________________________________________________________ 


                                                              LUBUSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

        W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyło się Walne Zebranie Członków
   nowo powstałego Lubuskiego Oddziału SSLW RP. Podczas zebrania  wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji.
   Prezesem oddziału został ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła. Po wyborach odczytana została uchwała Zarządu Głównego
   o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków i włączeniu ich do Oddziału Lubuskiego oraz o uhonorowaniu odznaką

   Stowarzyszenia wybranego prezesa Oddziału – ppłk. Hajduły.
       Oddział Lubuski jest piętnastym oddziałem terenowym Stowarzyszenia. Powołany został w listopadzie 2017 roku
  
na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego i uchwały Zebrania
   Założycielskiego Oddziału Lubuskiego.


____
____________________________________________________________________________________________________________________
   

ROZPOCZĘCIE BUDOWY POMNIKA "CHWAŁA LOTNIKOM POLSKIM"


       W dniu 31 stycznia 2018  r. oficjalnie rozpoczęto budowę pomnika "Chwała Lotnikom Polskim". Pierwszą łopatę pod fundamenty pomnika,
   pod fachowym nadzorem kierownika i wykonawcy robót p. Tadeusza Kamińskiego, wbili koledzy Jerzy Ochoński, Henryk Czy
żyk i Jan Urbaniak.
  
__________________________________________________________________________________________________________________________


KPT. JOHN BENETT - KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

  Na fotografiach, od lewej: John Benett w mundurze pilota RAF i dekoracja kpt. pil. Johna Benetta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

      Z inicjatywy Zarządu Głównego SSLW RP Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał
   kpt. pil. Johnowi Benettowi /Janowi Książczykowi/ Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – za zasługi
   w obronie suwerenności i niepodległości Polski, za działalność kombatancką i społeczną oraz zasługi
   w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Wręczenie odznaczenia odbyło się we wtorek
   24 października 2017 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta
   Rzeczypospolitej Polskiej dokonał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
   Kpt. pil. Benetowi w uroczystości towarzyszyły żona Anna i córka Angela.
     Kpt. pil. John Benett  podczas II wojny światowej walczył w składzie 609 Dywizjonu Myśliwskiego RAF.
     Kpt. pil. John Bebett jest Honorowym Członkiem SSLW RP. Z inicjatywy ZG SSLW RP został mianowany
   na stopień wojskowy porucznika i kapitana, a także został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
85 ROCZNICA ŚMIERCI KPT. PIL. FR. ŻWIRKI I ST. WIGURY

     W dniu 10 września 2017 r. w czeskim Cierlicku, miejscu tragicznej śmierci obu lotników, odbyła się podniosła uroczystość  upamiętniająca to dramatyczne wydarzenie.
     W uroczystości,  zorganizowanej we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz samorządowych, lokalnej społeczności
     i uczniowie miejscowych szkół. 
 

               
     Obszerna relacja z uroczystości, autorstwa ich uczestnika, Sekretarza ZG SSLW RP płk. pil. Z. Zgoły,  do przeczytania tutaj

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                 
 


INFORMACJA – Krakovany/ Słowacja /- Jesienna sesja EPAA

     W dniach 22-23.09.2016 r w miejscowości  KRAKOVANY /Słowacja/odbyła się jesienna sesja EPAA / European  
   Partnership Air Force Association/, w której uczestniczyła delegacja SSLW RP w składzie: gen.dyw.pil. Franciszek
   Macioła i gen.bryg.pil. Roman Harmoza. W trakcie sesji podsumowano 2-letni okres prezydencji /rotacyjnej / Słowacji
   oraz zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne organizacje a także plany na najbliższy okres.
   Prezes ZG SSLW RP gen.dyw.pil. Franciszek Macioła przedstawił informację o naszym Stowarzyszeniu oraz zgłosił
   wniosek o woli przystąpienia do tej europejskiej organizacji przez Stowarzyszenie, co zostało wstępnie zaakceptowane
   przez uczestników sesji – formalne dokumenty zostaną złożone w najbliższym czasie. W ciągu dwóch dni obrad
   przyjęto zasadnicze ustalenia:

   1.      Przyjęto w poczet członków EPAA węgierską organizację, z którą od lat współpracujemy w ramach tzw. Grupy
    Wyszehradzkiej;

   2.      Przyjęto poprawki do jednolitego tekstu statutu EPAA;

   3.      Podjęto decyzję o podjęciu prac nad oficjalną internetową stroną EPAA;

   4.      W sposób uroczysty podpisano protokół o przekazaniu rotacyjnej prezydentury EPAA na okres dwóch lat
    pomiędzy Słowacją i Słowenią.

     Wieczorem 22 września delegacje uczestniczyły w degustacji lokalnych win, zorganizowanej w przyjemnej scenerii
   i atmosferze przez lokalnych producentów.

  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Pożegnanie i powitanie Asa Myśliwskiego
 
25 sierpnia 2017 r. o godz. 6.15 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach wystartował
samolot CASA C-295 do bazy RAF Northolt. Na uroczystości pożegnania prochów Asa
Myśliwskiego kpt. pil. Kazimierza Spornego polecieli m.in. poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Poznania, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP gen. dyw. pil. Czesław Mikrut oraz bratanek Kazimierza Spornego - Zygmunt Sporny z rodziną. W bazie RAF witali ich przedstawiciele Ambasady
RP w Londynie: charge’affaires Dariusz Łaska i zastępca Attache Obrony
ppłk Dorota Kawecka. Była też delegacja Związku Lotników Polskich i Związku Harcerstwa
Polskiego Poza Granicami Kraju.
Ceremonię pożegnania prochów kpt. Kazimierza Spornego rozpoczął charge’affaires Dariusz Łaska. Prowadził ją przedstawiciel
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii Ksiądz Prałat Stefan Wylężek w formule błogosławieństwa i modlitwy. Za pomoc
w sprowadzeniu prochów do Polski podziękował pan Zygmunt Sporny. Urnę z prochami wyprowadzono na płytę lotniska.
Oficerowie lotnictwa wnieśli ją na pokład samolotu.
O godzinie 15.15 samolot wylądował na Krzesinach. Kilkanaście minut później rozpoczęła się uroczystość przywitania urny
z prochami Asa Myśliwskiego na polskiej ziemi z udziałem dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania oraz prezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Po jej zakończeniu urna przewieziono na cmentarz Miłostowo, gdzie
w Kwaterze Lotników była ceremonia pochówku kpt.pil. Kazimierza Spornego.
Przypomnijmy, że po kapitulacji Polski w 1939 r.  Kazimierz Sporny – urodzony w Poznaniu - przedostał się do Anglii,
aby jako pilot walczyć z najeźdźcą. Wcielony był do dywizjonu 303, a następnie 302. Wykonywał też zadania w składzie
dywizjonów angielskich. W 1943 r. walczył pod niebem Afryki jako pilot elitarnej jednostki zwanej Cyrkiem Skalskiego.
Kapitan pilot Kazimierz Sporny otrzymał podczas wojny tytuł Asa Myśliwskiego z pięcioma pewnymi, jednym prawdopodobnym
i jednym uszkodzonym samolotem na koncie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych
oraz Polową Odznakę Pilota i brytyjskim Distinguished Flying Cross przyznanym za czyny męstwa i odwagi. Kapitan pilot
Kazimierz Sporny zmarł 17 maja 1949 roku w Londynie w wieku 33 lat.
Teraz spełniła się jego ostatnia wola i marzenie bratanka Zygmunta Spornego. Został pochowany na polskiej ziemi,
w swoim rodzinnym mieście - Poznaniu. Stało się to dzięki intensywnym działaniom Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz innych ludzi dobrej woli.

   
                                 
    
   
 
 


Tekst i zdjęcia
ppłk w st. spocz. Andrzej Górczyński
Fragment głównego wydania Teleskopu TVP 3 Poznań przedstawiający reportaż z uroczystości powitania i pochowania
kpt. pil. Kazimierz Spornego - tutaj do obejrzenia.   
Galeria fotografii Piotra Łysakowskiego z uroczystości -tutaj.
 

___________________________________________________________________________________
 
  
WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI
 
                                  
   100 rocznicę bitwy o Ławicę, aby nadać godną oprawę, która uświadomi społeczeństwu polskiemu czyny 
 Wielkopolan, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe wychodząc z ideą latających replik samolotów pod
 nazwa WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI, zwraca się do wszystkich środowisk Wielkopolan,
 Poznaniaków i nie tylko, o wsparcie tej inicjatywy. Inicjatywa zyskała poparcie Marszałka Województwa
 Wielkopolskiego p. Marka Wożniaka. 
   Zarząd Główny wystosował pismo do Marszałka, w którym zaoferował pomoc Stowarzyszenia w realizacji
 tego przedsięwzięcia. Jednocześnie swoje zgłoszenie przesłał drogą elektroniczną organizatorom tego
 zamierzenia. 
  Zarząd  Główny zaleca wszystkim oddziałom terenowym zgłoszenie swojego wsparcia na stronie internetowej:
 http://www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl/dotacja.php .
___________________________________________________________________________________________                                                                               
 
     FEDERACJA LOTNICZA
    Kontynuowane są nadal działania mające na celu utworzenie federacji stowarzyszeń
  i organizacji lotniczych. Podjęto odpowiednią uchwałę w tej sprawie i zwrócono się z apelem
  do stowarzyszeń i organizacji lotniczych działających w Polsce i organizacji lotniczych działających

 
w Polsce z propozycją przystąpienia do federacji. Wraz z apelem wysłano propozycję Statutu Federacji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (czytaj więcej) 
________________________________________________________________________________________________________________________
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,